Szülői munkaközösség

A Karolina Iskola Szülői Szervezete

A szülői közösség képviseleti formája:

Az intézményben a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. A szülői szervezetet a tagok által választott elnök képviseli.

A szülői szervezet véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik az intézmény működését illetően, különösen a pedagógiai program elfogadása vonatkozásában.

A szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat és a házirend elfogadásakor.

Az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják az osztályközösségek szülői szervezetét. A tanév eleji szülői értekezleten osztályközösségenként két képviselőt választanak az egy osztályba járó tanulók szülei, akiket az iskolai szülői szervezetbe delegálnak.

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott szülői képviselők vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az intézmény vezetőjéhez, a vezetőségi tanácshoz vagy az érintett intézményegység igazgatóhelyetteséhez.

A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait az osztályközösségek szülői szervezeteinek képviselői vagy az intézményi Szülői Szervezet választott elnöke juttatja el az intézmény vezetőjéhez, a vezetőségi tanácshoz vagy az érintett intézményegység igazgatóhelyetteséhez.

Az intézményben működő Szülői Szervezetet annak megválasztott elnöke hívja össze kéthavonta.

A találkozók helyszíne: Terézia terem