Kompetenciamérés

A KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL

A 2001 őszén elkezdődött Országos kompetenciamérések a 2007/2008. tanévtől kezdődően a közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérik a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást.
A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.
szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.
matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).
A felmérés tartalmi kerete, - amely meghatározza a kompetenciamérés feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, vagy épp az alkalmazott szövegtípusokat - megjelent a közoktatás minőségbiztosításáról szóló 3/2002 OM rendelet mellékleteként.
A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírja, a tesztfüzeteket központilag javítjuk, az ebből származó adatok szolgáltatják a fenntartói, intézményi, telephelyi és egyéni jelentések alapját.
A mérés lebonyolítását az oktatási és kulturális miniszter a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.
Az Országos kompetenciamérésről további információkat az Oktatási Hivatal honlapján találhat.

A KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉSRŐL

A 4. évfolyamos országos mérés a tanulás, az értelmi fejlődés szempontjából alapvető jelentőségű készségek- és képességek diagnosztikus, kritérium-orientált felmérését szolgálja. A mérésre a 2005/2006. tanévtől kezdődőn minden év májusában kerül sor.
A felmérés az anyanyelvi, a matematikai és a gondolkodási kulcskompetencia alapkomponensei közül az alábbiakra terjed ki: olvasáskészség, íráskészség, számolási készség, rendszerező képesség és kombinatív képesség. A mérés eredményei azt mutatják meg, hogy a tanuló hol tart ezeknek a készségeknek, képességeknek az elsajátításában.

 

EREDMÉNYEINK

2015/2016 6. évfolyam.pdf

2015/2016 8. évfolyam.pdf

Idegen nyelvi mérések eredményei:
2017-2018 - Idegennyelv.xlsx
2018-2019 - Idegennyelv_eredmények_2018-2019.xlsx
2019-2020 - a mérés elmaradt
2020-2021 - IDEGENNYELV_2021_6_osztály és IDEGENNYELV_2021_8_osztály