Bemutatkozás

„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a Fát”

Bemutatkozó kisfilmünk ITT érhető el ...

A gyökerek:

Az iskolanővérek óvodája 1934. október 2-án kezdte meg működését Szegeden a Szentháromság utca 65. alatt. Gyöngyösi M. Piroska tartományfőnök vezetésével iskolanővérek nevelték a kisdedeket. 1948-tól, az államosítást követően, önkormányzati óvodaként működött tovább 1996-ig.

Ekkor a Szegény Iskolanővérek visszaigényelték az intézményt és először három, majd négy, végül öt csoportos óvodaként működtették, és így működik mind a mai napig. A régi óvodánk sajnos elavult és nem felelt meg már a kor elvárásainak.

Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő vezetésével több EU-s pályázat beadása után siker koronázta munkánkat: 2018 májusában sor került az új óvoda alapkőletételére, majd 2019. szeptember 4-én a gyermekeink birtokba vehették a kor igényének megfelelő, gyönyörű, új intézményt.

A jelen:

A Szent Őrzőangyalokról elnevezett Karolina Óvoda a Karolina intézmény legkisebb láncszeme. Az óvodában 10 óvodapedagógus és 6 dajka segíti a kicsinyeket a mindennapokban. Tágas, világos termekben fogadjuk a gyermekeket, minden teremhez külön mosdó és öltöző tartozik.

Modern fűtés, hűtés és árnyékolás teszi kellemessé a csoportok életét. A belső udvar és az árkád biztosítja a gyermekek számára a változatos játéktevékenységeket.

téli feladat

 

Gyermekképünk:

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. A Keresztény szemlélet hassa át az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit.

mosolygósan

 

Óvodaképünk:

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az intézmény legalsó láncszeme.

Szakmailag önálló nevelési intézmény, amely a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.

Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.

Az óvoda funkciói: óvó- védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkció.

Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.

Hitvallásunk:

„Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni,
Ha a gyerekek hitelesen élnek,
Megtanulják, mit jelent szeretni,
A gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.”

(Dorothy Zaw Holtz: Egy élet a kezdetben c. vers)

 

Célunk:

A gyermekek nyugodt, harmonikus, egészséges fejlődésének segítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A jó szokások a gyermeki műveltség megalapozása, a játék mint elsődleges és meghatározó tevékenység keretén belül.

Megtanítani őket rácsodálkozni a teremtett világra s az abban végbemenő változásokra.

A 3-7 éves gyermeket képessé tenni a hit befogadására.

A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával kívánjuk biztosítani azokat a tevékenységeket, melyekben a harmonikus személyiségfejlesztés megvalósul.

A nevelés folyamatában lehetőséget adunk a gyermekek egyéni képességeinek szabad kibontakoztatására, az egyéni életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem, a differenciált intellektuális érzelmek figyelembevételével.

 

Fő feladataink:

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Ezen belül:

  • a hitre nevelés erősítése,
  • az egészséges életmód kialakítása,
  • az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása,
  • az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

 

Óvodánk speciális szolgáltatásai:

Zene-ovi: A nagycsoportosok zenei előkészítésben részesülnek, a szülők kérésére, a nevelési időn túl.

Színház: Óvodánknak megállapodása van a Truffaldíno Bábszínházzal, akik eljönnek hozzánk előadásokat tartani. Ezen kívül nagycsoportosaink látogatják a Szegedi Nemzeti Színház gyermek-előadásait.

Néptánc: szülők kérésére, nevelési időn túl lehetősége van a gyermeknek játékos táncmozdulatok elsajátítására, a néptánc alapjainak megismerésére.

Úszás: Nagycsoportos gyermekek részére lehetőség van vízhez szoktatásra, az úszás alapjainak elsajátítására.

Hitre nevelés: Átszövi az óvoda egész életét, mindennapos lelki beszélgetés (gyertyagyújtás), étkezés előtti és utáni imádság, templomlátogatások, délutáni pihenés előtti ima. Ünnepekhez szervesen kötődő közös szentmisék a családokkal együtt.

 

A jelentkezés módja:

Óvodánk saját jelentkezési lapján, amely beszerezhető az iskola portáján, az óvodában vagy az intézmény honlapjáról az aktuális időszakban. A kitöltött jelentkezési lapot kérjük az iskola portájára, vagy az óvodába visszajuttatni.

További információk a jelentkezésről a Beiratkozás menüben.

Az óvodába azon gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek a szülei érdeklődnek a keresztény szellemű nevelés iránt. A felvételkor előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik plébániai ajánlást hoznak, vagy testvérük szintén a Karolinába jár, illetve szülőjük intézményünkben dolgozik.

eljátsszuk a mesét