Miben vagyunk mások?

Miben más a gimnáziumunk?

Keresztény-Katolikus 

Hit - Vallás - Egyház
Alapelvünk a keresztény értékrend és hiteles életvitel kialakítása.

 • Keresztény felnőttekké szeretnénk nevelni diákjainkat, együttműködve a családokkal. Ezt szolgálják a közös együttlétek: havonkénti közös mise, a családokkal közös iskolai és osztályprogramok; a hitoktatás, lelkigyakorlatok, táborok és mindenekelőtt az osztályfőnök személyes törődése.
 • Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink azokat az eseményeket is figyelemmel kísérjék, amelyek az Egyházon belül játszódnak le, valamint hogy iskolánk fiataljai az Egyház és a civil társadalom aktív tagjai legyenek.
 • Természetesen nyitottak vagyunk más felekezetbeli diákok iránt is, szeretettel várjuk őket is iskolánkba.

Azért szeretek a Karolina Gimnáziumba járni, mert...

"Hasonló gondolkodású emberek között lehetek, a keresztény értékrend dominál."

Személyes törődés, odafigyelés

Tehetséggondozás - Felzárkóztatás - Készségfejlesztés

 • Arra törekszünk, hogy iskolánkban a diákok személyisége egyre harmonikusabb és teljesebb legyen, ezért az értelmi képzés mellett hangsúlyt helyezünk mindarra, ami őket „egész-ségessé” teszi: Így fontosnak tartjuk a lelki, érzelmi, akarati és esztétikai nevelést, valamint a manuális készségek és a mozgáskultúra fejlesztését is. Alapelképzelésünk a teljes személyiség fejlesztése, ezért a művészeti oktatás iskolánkban intézményi keretek között zajlik

"A művészeti iskola helyben van, sok lehetőség közül választhatunk (hangszerek, magánének, grafika, kézművesség)."

"Jó programokat szerveznek a tanításon kívül, pl. a majális és az osztálykirándulások királyak!"

sátor szépítés

 • Célunk a helyes önismeretre való nevelés, azaz az értelmi, érzelmi, akarati fejlődés egészséges aránya, a sikerek és kudarcok feldolgozásának segítése, valamint a kezdeményezőkészség, önállóság, a személyiség maximális tiszteletének kialakítása és az egészséges versenyszellem megteremtése.
 • A tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gimnáziumunk diákjai szerepelnek a szaktárgyi és műveltségterületi versenyeken, vetélkedőkön, városi, megyei, sőt országos szinten is. A sportversenyeken való rendszeres részvétel összekapcsolódik az egészséges életmódra nevelés programjával.

"Magas színvonalú az oktatás, a kötelező tananyagot a tanárok érdekességekkel is fűszerezik. Izgalmas, otthon elkészítendő kreatív feladatokat is kapunk. Az órák jó hangulatúak."

 • Hangsúlyos a nyelvoktatás, a középfokú nyelvvizsga megszerzése az érettségiig.
 • Fakultatív órákon készítjük fel diákjainkat az egyetemi felvételikre.

 

Közéletre nevelés 

Felelős, együttműködő, a társadalom és a kor problémáira választ, megoldást kereső magyar polgár

 • Hisszük, hogy az embert a közéletre is nevelni kell.
 • A nevelés során a közéleti értékek megismertetése, megértetése és szabad elfogadtatása ezért elengedhetetlen. A közért való felelősség kötelez a közügyek iránti érdeklődésre, mások álláspontjának megismerésére és mérlegelésére. Lehetőleg fiatal korban rá kell jönnie az embernek arra, hogy nem természetellenes, ha mások véleménye különbözik az övétől. Ez a véleménykülönbség hasznot hozó lehet mind a köz, mind az egyén szempontjából.
 • Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink az iskolapadból kikerülve társadalmi kérdések iránt érzékeny, nyitott polgárai legyenek Magyarországnak és Európának, és a közéletben lehetőségeikhez mérten aktív és felelős szerepet vállaljanak.
 • Kiemelten fontosnak tartjuk az együttműködési képesség, az empátia készség fejlesztését, a közösségépítést; a munka, az erőfeszítés és az általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülését, valamint a teljes ember számára nélkülözhetetlen kezdeményezőkészség, önállóság, a személyiség maximális tisztelete, egészséges versenyszellem kialakítását.

"Testvérosztályokkal jó a kapcsolat (általános iskolai és piarista osztályokkal is)."

Szociális érzékenység

A család után az iskola a legfőbb helye a szocializációnak
Interetnikus projekt - Szeretetszolgálat - Környezettudatos nevelés

 • Külön figyelmet szentelünk a társadalmi nevelésnek, hisz a család után az iskola a legfőbb helye a szocializációnak. Tanítványainkból szolidáris, toleráns személyiségeket szeretnénk nevelni.

"Itt mindenki egyenrangúnak érezheti magát, nem számít, pl. milyen ruhát viselek. Nincs megkülönböztetés, klikkesedés."

 • Gimnáziumunk a kezdetektől, 2000. tavasza óta vesz részt a Magyar Pax Romana szervezésében indult Interetnikus Tréningen. A program során három gimnázium roma, nem-roma diákjai vesznek részt. E program a roma kérdést nem a hagyományos módon, a roma közösségek életmódjavítása, képzése oldaláról közelíti meg, hanem elsősorban a befogadó közegre irányul, ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a társadalom a romák iránt nemcsak nyitott és toleráns, hanem szolidáris, elfogadó, segítő és együttműködő környezetté váljon.

"Finom az ebéd."

 • Diákjaink számára a Szeretetszolgálat is lehetőséget ad a keresztény hit gyakorlati megélésére, valamint olyan értékek kibontakoztatására, mint a szeretet, a jóság, a becsületesség, az őszinteség, a szorgalom, az önzetlenség, a segítőkészség, a tolerancia és a felelősségérzet.
 • A környezetvédelem fontosságát, a környezettudatos gondolkodást mindennapjaink során is hangsúlyozzuk (szelektív hulladékgyűjtés, környezettan tantárgy, osztályprogramok).

Meggyőződésünk, hogy a Karolina Gimnázium a magyar jövő formálásának fontos műhelye.

Tehetséggondozás

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünk hetedik, nyolcadik és kilencedik évfolyama a tehetség felismerő, a tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyama a tehetség kibontakoztató szakasz.
A tehetség felismerése és gondozása összetett tevékenység: a diák, szülők, osztályfőnök és szaktanárok együttműködése elengedhetetlen az eredményes fejlesztéshez. Különféle módszerek alkalmazásával, pl. tanári jellemzés, tesztek, kérdőívek, a segítő pedagógus véleménye, szülők, tanulótársak jellemzései alapján térképezzük fel az egyéni tehetségterületeket, és fejlesztjük a képességeket.
A kiemelkedő tehetségek munkáját mentor tanár segíti a legváltozatosabb módon és eszközökkel – információval, útmutatással, követendő példákkal, fejlesztő feladatokkal,
személyes beszélgetésekkel, közös munkával stb. (A mentor olyan nevelő, aki egy meghatározott tehetségterületen kiemelkedő ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik, és önzetlenül, jellemzően szakmai szempontból segíti a hozzáfordulók tehetségének kibontakozását.) A mentor és az általa mentorált tehetség között egyedi kapcsolat jön létre, mely keretében a mentor hosszabb idejű együttműködés során gondozza a tehetséget.
A kiemelkedően tehetséges tanulók pályázat útján kerülhetnek be egy olyan kis csoportba, amely mentor tanár irányítása és segítése mellett működik.

"Bizalommal fordulhatok tanáraimhoz, többségük jóindulatú, kedves, segítőkész."

Iskolánk a tehetséggondozást támogató partneri kapcsolatban áll a SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportjával 2013-tól.

Kutatásuk célja egy online diagnosztikus rendszer kidolgozása általános iskolás korú diákok részére. A rendszer, ha elnyeri végleges formáját, alkalmas lesz arra, hogy a tanulók fejlődését évente több alkalommal felmérje, az esetleges lemaradásokat időben jelezze, és így támogassa a pedagógusok oktatómunkáját.

Ennek az országos rendszernek a fejlesztéséhez iskolánk idén is segítséget nyújt oly módon, hogy az 5.A és 7.A osztályosokat tanórai keretben online teszteket töltenek ki.

„Az osztályközösség megtartó szerv, amely nem hagyja, hogy kiess az élet ritmusából vagy, hogy elcsüggedj, mert mindig van olyan, aki segítségedre van a Te problémád megoldásában.”

Emelt óraszámú nyelvoktatás minden évfolyamon

 

1. idegen nyelv óraszáma

angol / német

2. idegen nyelv óraszáma

angol / német / olasz / francia

Specializáció óraszáma (1. és/vagy 2. nyelv)

5. évfolyam

4

nincs

nincs

6. évfolyam

4

nincs

nincs

7. évfolyam

4

2

nincs

8. évfolyam

4

2

nincs

9. évfolyam

4

4

nincs

10. évfolyam

4

4

1

11. évfolyam

3

3

2

12. évfolyam

3

3

2

 

óraterv gimnázium 9-12

2020/21 tanévtől

9.évfolyam

10.évfolyam

11. évfolyam

12.évfolyam

Tantárgyak

új

új

új

új

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

5

I. Idegen nyelv/angol, német/emelt szint

5

5

5

5

II. idegen nyelv/francia, olasz, angol, német/

3

4

3

3

Matematika

4

4

4

4

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

3

3

állampolgári ismeretek

 

 

 

1

Hittan

2

2

2

2

Biológia egészségtan          

3

2

 

 

Fizika

2

3

 

 

Kémia

1

2

 

 

Földrajz

2

1

 

 

Ének-zene

1

1

 

 

Vizuális kultúra

1

1

 

 

Művészetek (Művészettörténet)

 

 

1

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret

 

 

 

1

digitális kultúra

2

1

2

 

Testnevelés és sport

5

5

5

5

kötött célú órakeret

 

 

4

4

Osztályfőnöki

1

1

1

1

összesen

38

38

34

35


Iskolánk gimnáziumi 7. évfolyamától lehetőség van 2. idegen nyelv választására, az alábbi idegen nyelvek közül: angol, német, olasz, francia

tanár-diák röplabda meccs a Karolina-napon

tanár-diák foci a majálison

"Sok lehetőség van sportolásra: több edzés közül lehet választani (kosárlabda, röplabda, aerobik) és heti három testnevelés óra van."

felsorolás

találkozás a régi osztályfőnökkel

Egyéni tanulmányi utak, specializáció

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünk tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyama a tehetség kibontakoztató szakasz, amelynek kiemelt képzési célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra. A tanórákon az emelt szintű képzést nem tagozat formájában, hanem úgynevezett egyéni tanulmányi utak kialakításával kívánjuk megvalósítani. Ez lehetővé teszi, hogy egy osztályon belül több fajta, akár egymástól eltérő tanulmányi területeken is magas szintű képzésben részesüljenek diákjaink heti plusz 2 órában a következő tantárgyakból: idegen nyelv, biológia, kémia, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem. Egy diák tanulmányi eredménytől függően maximum 2, esetleg 3 tantárgyból jelentkezhet specializációra (emelt szintű képzésre) 9. évfolyam végén szülővel és szaktanárokkal való egyeztetés után.

érdekes óra

osztozó

Osztozó program 9-10. évfolyamon

Osztozó – avagy beszélgetések felnőtt önmagammal

A beszélgető órák célja, hogy diákjainknak lehetőséget kínáljunk az életüket érintő és befolyásoló témákkal személyesen találkozni, köztük eligazodni, személyes állásfoglalást kialakítani.

Arra hívjuk őket, hogy önmagukról, a másik emberről, az őket körülvevő világról új módon tanuljanak: elsősorban azáltal, hogy észreveszik, mi hat rájuk, reflektálnak a saját tapasztalataikra, megtalálják azokat kérdéseket, amik foglalkoztatják őket, és meglátásaikat készek megosztani egymással, elfogadva a közös töprengést. Ilyen munkára szerződik diák és tanár az indulásnál.

Tanulás ez – iskolában, de nem „iskolás” módon. Órai keretben, de a megszokott tanóra menetétől eltérően.

"Rendezett az épület, tiszták a mosdók és szép a kert."

A beszélgető óra a tapasztalati tanulás helye. Olyan tanulási helyzetet hoz létre, ami lehetővé teszi a tapasztalatok reflexív feldolgozását. Hiszen akkor vesszük észre, milyen változás tenne jót az életünkben, ha az átélés reflexióval párosul.

A beszélgető órákon arra is reflektálunk, mit jelent hívőként, keresztényként közelíteni e témákhoz, de a hit kérdéseit nem az élet többi vonatkozásitól elválasztva külön tárgyaljuk, hanem a hit természetének megfelelő helyen: az élet kérdéseibe integrálva.

„Azt érzem, ez a közösség egy nagy kör. Fogjuk egymás kezét, és nem ijedünk meg, ha baj van. Vigyázunk egymásra. És be tudunk fogadni új tagokat, a legkisebbektől a legnagyobbakig.”

A gimnáziumi évek befejeztével olyan diákot szeretnénk útra bocsátani, aki felnőttként nem sodródik gondolkodás nélkül arra, amerre épp a körülötte lévő világ vinné, hanem tudatos:

 • törekszik saját maga, társai és az őt körülvevő valóság megértésére
 • észreveszi, mi történik benne, körülötte, mi hat rá, s ő hogyan hat
 • kutatja, mi igazán fontos számára, milyen cél vonzza, s mi igazítja el döntéseiben

Szeretnénk diákjaink kísérőjévé válni iskolai éveik alatt abban a folyamatban, aminek során gyerekből felnőtté válnak. Támogatjuk őket az átmenet a nehézségeiben, s készítjük őket a felnőtt élet kihívásaira. Újra meg újra feltesszük a kérdést, diákjaink figyelmét a jövőre irányítva: milyen felnőtté szeretnél válni? Segítjük őket, hogy észrevegyék, mik azok a lehetőségek, amik a jövőben rendelkezésükre állnak. Arra bátorítjuk őket, hogy keressék életük irányát, célját, s hogy legyen tervük a jövőjükről, ami meghatározza, hogyan alakítják jelenüket.

"A tanárokat a diákok személyisége is érdekli, nem csak a tudása."

Témakörök 4 félévre (félévenként 6 foglalkozás):

1. Életkészség

2. Identitás

3. Csoportdinamika

4. Kommunikáció, párbeszédkultúra

"Összetartó közösségek alakulnak ki az osztályon belül és az osztályok között is."