Cserkészet

„Felelősséget adni a gyerek kezébe – ez a cserkészet vonzerejének nagy titka”
(lord Baden-Powell)

Csapathonlap

Kedves Szülők!
Ha fiukat / lányukat érdekli a cserkészet és szeretne csatlakozni hozzánk, jó ha Önök is ismerik azt a mozgalmat, amely a jövőben remélhetőleg fontos szerepet fog betölteni gyermekük életében és nevelésében. Ezért az alábbiakban néhány fontos gyakorlati tudnivalót szeretnénk elmondani a cserkészetről.


Egy nyári közvélemény-kutatásnak is beillő riportsorozat szerint a cserkészetről Magyarországon leginkább valami jobboldali, ködös, természetjáró szervezet képe bontakozik ki, pedig a cserkészet lényege egészen más.
A felelősség, amiről Baden-Powell beszél azt jelenti, hogy 10 – 12 év körüli gyermekek náluknál alig pár évvel idősebb fiatalok vezetése alatt töltik el hasznosan szabad idejük egy részét. Nem áll felettük olyan hagyományos értelemben vett ’felnőtt felügyelet’, ami egy átlagos táborban, s az ’ifi’ korosztály, akik közül az őrsvezetők kikerülnek, a nevelői munka zömét, és a programszervezés és levezetés egészét végzi. A látszólag felelőtlenül fiatal vezetés és a gyermek résztvevők mégis jól helytállnak a kalandokkal és gyakran veszélyforrásokkal teli cserkészéletben.

Mi a titka a cserkészetnek? Miben áll a nevelő jellege?
Legelső és leghangsúlyosabb eszköze a gyerekekkel közvetlenül foglalkozó személy: az őrsvezető. Ő az, aki egészen közeli – a baráti kapcsolatnál is mélyebb – testvérbátyi, nővéri kapcsolatban áll a vezetettjeivel, akire felnéznek, s akinek szavát követik. El lehet képzelni, hogy például egy 16 éves lányt a 12 éves vezetettjei milyen odaadással vesznek körül. Az ő személye adaptálja a cserkészet elvont fogalmát napról – napra megélt örömmé és varázslatos világgá. Ő formálja baráti közösséggé azt a néhány gyereket, akit maga is úgy kapott ’ajándékba’, s akik természetesen sokfélék és gyakran nehéz családi hátteret hordoznak örökségként magukban. Ez a közösség az őrs, a gyermekkor szép éveiben szerzett élményeivel gyakran meghatározza a tagok értékrendjét akkor is, amikor már azok réges-régen nem élnek aktív cserkészéletet.
A cserkészet második eszköze a nevelői munkában a játék és a mese, a varázslatok világa, hiszen a cserkészet minden speciális kis szaktudása (mint például a csomózás és kötéltechnikák) ellenére nem tanítani akar, hanem nevelni. A nevelést pedig a vezető jó példáján felül a játék révén éri el. A játékban ugyanis észrevétlenül csempészhető bele a gyerek lelkébe a bajtársiasság és lovagiasság, a szellemi és testi fejlesztés.
Nehéz meghatározni a további sorrendet, de ha már az őrsről és vezetőjéről volt szó: a tábor és a többi cserkész, a cserkészcsapat kis világa a legyen a következő. Ha nem őrsi programról van ugyanis szó, velük találkozik leggyakrabban a gyerek. A természet, ami otthont ad a legtöbb programnak a maga csöndjével és szépségeivel belső harmóniára nevel és egyben számtalan programlehetőség forrása is.
Természetesen nagyon fontos a számtalan eszköz mellett a cserkészeten belül a cserkészet stabil értékrendje, írott és íratlan szabályai, melyeket mind felsorolni sokkal unalmasabbnak tűnne, mint azokat megélni. De hadd álljon itt egy két példa:
- a cserkészek jelszava: ’Légy résen!’, azaz figyeld, hol tehetsz jót, hol segíthetsz!
- az 5. cserkésztörvény: ’A cserkész magával szemben szigorú, másokkal szemben gyöngéd.’
- a cserkészek megkülönböztetett figyelemmel veszik körül a tábortüzet, a zászlót, tiszteletben tartják az éjszakai csendet, és a tábori őrség munkáját.
Végül nem hagyhatjuk ki a tradicionális értékeket, a vallást és a hazaszeretet, melyeket gyakorlatban és szélsőségek nélküli elkötelezettségben él meg a gyerek, aki számára legelsősorban is – ’A cserkészet öröm!’

"A cserkészet önkéntes, politikamentes vallásos ifjúságnevelő szervezet, amely mindenki számára nyitott, származásra, emberfajtára, és felekezetre való tekintet nélkül.”

A cserkésztörvények:
A cserkész egyeneslelkű, és feltétlenül igazat mond.
A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
A cserkész minden cserkész testvérének tekint.
A cserkész, ahol tud, segít.
A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
A cserkész vidám és megfontolt.
A cserkész takarékos.
A cserkész testben és lélekben tiszta.

A cserkészet nem az iskola, a család és a vallásos közösség helyett, hanem azokkal együttműködve kíván részt venni az ifjúság nevelésében. A cserkészet felelősséget ébreszt a fiatalokban az iránt, hogy milyen kötelességeink vannak Istennel, másokkal és önmagukkal szemben. Célja, lelki, szellemi és fizikai téren egyaránt hatni az egyénre, hogy a jellemes, értékes, egészséges emberré válhasson, s mint ilyen, bármely közösség – iskola, munkahely, család – hasznos tagjává lehessen.

"Hagyjátok egy kicsit jobbnak magatok után ezt a világot, mint ahogyan azt ti kaptátok!" /Bi-Pi/

Mi is az a cserkészet?
A cserkészet mindenki számára nyitott, önkéntes ifjúsági nevelő mozgalom, amelynek Magyarországon mintegy tizenötezer, világszerte pedig 27 millió tagja van és ezzel a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma. A cserkészet nem az iskola, a család és a vallásos közösség helyett, hanem azokkal együttműködve kíván részt venni az ifjúság nevelésében. A cserkészet felelősséget ébreszt a fiúkban és lányokban az iránt, hogy milyen kötelességeink vannak Istennel, másokkal és önmagukkal szemben. Célja, lelki, szellemi és fizikai téren egyaránt hatni az egyénre, hogy a jellemes, értékes, egészséges emberré válhasson, s mint ilyen, bármely közösség – iskola, munkahely, család – hasznos tagjává lehessen.

Mit csinálnak a cserkészek?
A cserkésznevelés gerincét a folyamatos, ösztönző és változatos programok képezik. A heti rendszerességgel tartott összejövetelek, a hétvégi kirándulások, az évközi szolgálatok, a nyári táborozás és az egyéb programok során a cserkészek a cselekedve tanulás módszerével, a gyakorlatban szerzik meg és hasznosítják a megszerezhető ismereteket – korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelően. Megtanulnak – sok egyéb mellett – a természetben élni, azt megóvni, tájékozódni, elsősegélyt nyújtani, népdalainkat énekelni, és őszinte örömmel játszani. Így válhatnak az életben is ügyes, magukat föltaláló, saját lábukon is megálló és a szükséges önbizalommal rendelkező, boldog emberekké. A cserkészet tehát egész éves elfoglaltságot jelent. Nagyon szárazan fogalmazva hetente egy őrsgyűlést, egy-két havonta egy egész napos kirándulást és néhány más programot, végül pedig évente egy 8-9 napos nyári tábort. Természetesen nem a számszerűség a fontos, hanem a programok lelke, hangulata és légköre.

Őrsi rendszer
Az azonos életkorú cserkészek 5-8 fős csoportjaiban, az őrsökben zajlik a cserkészélet – így megismerik a közösségi lét, a jó társaság, az együtt munkálkodás szükségességét és örömét; így segítheti őket a közösség megtartó ereje. Az őrsöket általában a gyerekeknél pár évvel idősebb, 15-20 éves őrsvezetők vezetik, akiknek már kellő képzettségük, tapasztalatuk és lelki érettségük van arra, hogy minták lehessenek a vezetett gyerekek számára.

Keresztény értékrend
Ami a cserkészetet határozottan megkülönbözteti más szabadidős elfoglaltságoktól, az a keresztény értékrendnek megfeleltethető tíz cserkésztörvény és a fogadalom, amely irányt és a követendő példát mutatja a cserkészeknek. A cserkészet nemcsak arra tanít meg, hogy szeressük, segítsük embertársainkat, de arra is, hogy hogyan segíthetünk magunkon és másokon.

Ki lehet cserkész?
Bárki, aki a cserkészet célkitűzéseit elfogadja. Magyarországon sok cserkészcsapatba már 6-7 éves korú gyerekek is jelentkezhetnek. Ők az ígéret letétele után kiscserkészek lesznek. A kiscserkészek vezetőik segítségével sok-sok játékon keresztül fedezik föl a közös együttlét örömeit, meseerdőkön és más programokon élhetik bele magukat kedvenc történeteikbe, nyaranta pedig tanyázásokon készülhetnek föl a nomád tábori cserkészéletre. Kiscserkészéveik után az újoncpróba és a fogadalom letételével cserkészekké válhatnak.
Más csapatokban hiányzik a kiscserkészkorosztály. Oda csak 10-12 korukban kerülnek újoncként a fiúk és lányok, akik mintegy mintegy egy éves felkészülés után teszik le a cserkészfogadalmat. Fontos gyakorlati tudnivaló tehát, hogy akár kiscserkésznek, akár cserkésznek jelentkezik valaki, eleinte, a fogadalom vagy az ígéret letételéig sem cserkészegyenruhával, sem nyakkendővel sem más egyéb cserkészholmival nem kell, hogy rendelkezzen. Ezek csak később, az ígéret vagy fogadalomtétel után válnak szükségessé.
A cserkészet programja egy életre szól. Azok a baráti közösségek, amelyek 10-14 éves korban vagy akár már korábban kialakulnak, sokszor tovább kísérik az embert, nemcsak fiatalkorában, hanem egész életére. A kiskamaszkorból kinőve azonban a cserkészet programja is változik kissé. A 14-17 évesek rovercserkésszé (vagy magyarul kószává illetve vándorrá) válhatnak, akik nagyobb kihívásokkal néznek szembe és a próbarendszer kínálta egyéni és közös feladatokkal készülnek felnőtt életükre. Ugyanok eközben 14 éves koruk után őrsvezetői, majd az érettségi után segédtiszti, cserkésztiszti képesítést szerezhetnek és cserkészvezetőként szolgálhatnak.

Ha boldog akarsz lenni, tégy másokat boldoggá!
A magyar cserkészcsapatok és az irányításukra vállalkozó cserkészvezetők nincsenek könnyű helyzetben. Ezért ha nem is a gyerekekkel való rendszeres foglalkozásban, de a különféle programok megszervezésében és lebonyolításában és ezek anyagi alapjainak megteremtésében alkalmanként is bőven elkél számukra a segítség.
Mindenki, aki egyetért az általunk vállalt eszmékkel, tud segíteni valamit, hiszen mindannyiunknak különböző képességei és lehetőségei vannak. A cserkészet pedig sokat ad a vezetőknek és a felnőtt cserkészeknek is: többet, mint barátok közti kellemes elfoglaltságot – a legjobb értelemben véve neveli őket is lelki, szellemi és szociális téren egyaránt.