Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Gimnázium‎ > ‎

Miben vagyunk mások?


Tehetséggondozás

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünk hetedik, nyolcadik és kilencedik évfolyama a tehetség felismerő, a tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyama a tehetség kibontakoztató szakasz.
A tehetség felismerése és gondozása összetett tevékenység: a diák, szülők, osztályfőnök és szaktanárok együttműködése elengedhetetlen az eredményes fejlesztéshez. Különféle módszerek alkalmazásával, pl. tanári jellemzés, tesztek, kérdőívek, a segítő pedagógus véleménye, szülők, tanulótársak jellemzései alapján térképezzük fel az egyéni tehetségterületeket, és fejlesztjük a képességeket.
A kiemelkedő tehetségek munkáját mentor tanár segíti a legváltozatosabb módon és eszközökkel – információval, útmutatással, követendő példákkal, fejlesztő feladatokkal,
személyes beszélgetésekkel, közös munkával stb. (A mentor olyan nevelő, aki egy meghatározott tehetségterületen kiemelkedő ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik, és önzetlenül, jellemzően szakmai szempontból segíti a hozzáfordulók tehetségének kibontakozását.) A mentor és az általa mentorált tehetség között egyedi kapcsolat jön létre, mely keretében a mentor hosszabb idejű együttműködés során gondozza a tehetséget.
A kiemelkedően tehetséges tanulók pályázat útján kerülhetnek be egy olyan kis csoportba, amely mentor tanár irányítása és segítése mellett működik.

Iskolánk a tehetséggondozást támogató partneri kapcsolatban áll a SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportjával 2013-tól.

Kutatásuk célja egy online diagnosztikus rendszer kidolgozása általános iskolás korú diákok részére. A rendszer, ha elnyeri végleges formáját, alkalmas lesz arra, hogy a tanulók fejlődését évente több alkalommal felmérje, az esetleges lemaradásokat időben jelezze, és így támogassa a pedagógusok oktatómunkáját.

Ennek az országos rendszernek a fejlesztéséhez iskolánk idén is segítséget nyújt oly módon, hogy az 5.A és 7.A osztályosokat tanórai keretben 
online teszteket töltenek ki.

 A  2013/2014-es  mérési eredménye 5.A-nak: összeredménye: 63,65%
az országos eredmény: 50,47%
a Dél-Alföldi régió eredménye: 52,05%, 
a városi eredmény: 50,38%,

Tehetségfelismerő szakkör 2014/2015

Tehetségnapok 2013/2014


Emelt óraszámú nyelvoktatás minden évfolyamon


1. idegen nyelv óraszáma
angol/német


2. idegen nyelv óraszáma
angol/német/olasz/francia

Specializáció óraszáma (1. és/vagy 2. nyelv)

5. évfolyam

4

nincs

nincs

6. évfolyam

4

nincs

nincs

7. évfolyam

4

nincs

8. évfolyam

4

2

nincs

9. évfolyam

4

4

nincs

10. évfolyam

4

4

1

11. évfolyam

3

3

2

12. évfolyam

3

3

27. évfolyamtól második idegen nyelv

Iskolánk gimnáziumi 7. évfolyamától lehetőség van 2. idegen nyelv választására, az alábbi idegen nyelvek közül: 
angol, német, olasz, francia


Egyéni tanulmányi utak

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünk tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyama a tehetség kibontakoztató szakasz, amelynek kiemelt képzési célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra. A tanórákon az emelt szintű képzést nem tagozat formájában, hanem úgynevezett egyéni tanulmányi utak kialakításával kívánjuk megvalósítani. Ez lehetővé teszi, hogy egy osztályon belül több fajta, akár egymástól eltérő tanulmányi területeken is magas szintű képzésben részesüljenek diákjaink heti plusz 2 órában a következő tantárgyakból: idegen nyelv, biológia, kémia, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem. Egy diák tanulmányi eredménytől függően maximum 2, esetleg 3 tantárgyból jelentkezhet specializációra (emelt szintű képzésre) 9. évfolyam végén szülővel és szaktanárokkal való egyeztetés után.


Diákok mondták:

„Azért szeretek a Karolina Gimnáziumba járni, mert:
 • Magas színvonalú az oktatás, a kötelező tananyagot a tanárok érdekességekkel is fűszerezik. Izgalmas, otthon elkészítendő kreatív feladatokat is kapunk. Az órák jó hangulatúak.
 • A tanárokat a diákok személyisége is érdekli, nem csak a tudása.
 • Bizalommal fordulhatok tanáraimhoz, többségük jóindulatú, kedves, segítőkész.
 • Jó programokat szerveznek a tanításon kívül, pl. majális „az osztálykirándulások királyak!”
 • Hasonló gondolkodású emberek között lehetek, a keresztény értékrend dominál.
 • Összetartó közösségek alakulnak ki az osztályon belül és az osztályok között is.
 • „Az osztályközösség megtartó szerv, amely nem hagyja, hogy kiess az élet ritmusából vagy, hogy elcsüggedj, mert mindig van olyan, aki segítségedre van a Te problémád megoldásában.”
 • „Azt érzem, ez a közösség egy nagy kör. Fogjuk egymás kezét, és nem ijedünk meg, ha baj van. Vigyázunk egymásra. És be tudunk fogadni új tagokat, a legkisebbektől a legnagyobbakig.”
 • Itt mindenki egyenrangúnak érezheti magát, nem számít, pl. milyen ruhát viselek. Nincs megkülönböztetés, klikkesedés.
 • Sok lehetőség van sportolásra: több edzés közül lehet választani (kosárlabda, röplabda aerobik) és heti három testnevelés óra van.
 • Művészeti iskola helyben van, sok lehetőség közül választhatunk. (hangszerek, magánének, grafika, kézművesség).
 • Testvérosztályokkal jó a kapcsolat. (általános iskolai és piarista osztályokkal is).
 • Finom az ebéd.
 • Rendezett az épület, tiszták a mosdók és szép a kert.Keresztény-Katolikus

Hit - Vallás - Egyház
Alapelvünk a keresztény értékrend és hiteles életvitel kialakítása.
 • Keresztény felnőttekké szeretnénk nevelni diákjainkat, együttműködve a családokkal. Ezt szolgálják a közös együttlétek: havonkénti közös mise, a családokkal közös iskolai és osztályprogramok; a hitoktatás, lelkigyakorlatok, táborok és mindenekelőtt az osztályfőnök személyes törődése.
 • Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink azokat az eseményeket is figyelemmel kísérjék, amelyek az Egyházon belül játszódnak le, valamint hogy iskolánk fiataljai az Egyház és a civil társadalom aktív tagjai legyenek.
 • Természetesen nyitottak vagyunk más felekezetbeli diákok iránt is, szeretettel várjuk őket is iskolánkba.

Személyes törődés, odafigyelés

Tehetséggondozás - Felzárkóztatás - Készségfejlesztés
 • Arra törekszünk, hogy iskolánkban a diákok személyisége egyre harmonikusabb és teljesebb legyen, ezért az értelmi képzés mellett hangsúlyt helyezünk mindarra, ami őket „egész-ségessé” teszi: Így fontosnak tartjuk a lelki, érzelmi, akarati és esztétikai nevelést, valamint a manuális készségek és a mozgáskultúra fejlesztését is. Alapelképzelésünk a teljes személyiség fejlesztése, ezért a művészeti oktatás iskolánkban intézményi keretek között zajlik
 • Célunk a helyes önismeretre való nevelés, azaz az értelmi, érzelmi, akarati fejlődés egészséges aránya, a sikerek és kudarcok feldolgozásának segítése, valamint a kezdeményezőkészség, önállóság, a személyiség maximális tiszteletének kialakítása és az egészséges versenyszellem megteremtése.
 • A tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gimnáziumunk diákjai szerepelnek a szaktárgyi és műveltségterületi versenyeken, vetélkedőkön, városi, megyei, sőt országos szinten is. A sportversenyeken való rendszeres részvétel összekapcsolódik az egészséges életmódra nevelés programjával.
 • Hangsúlyos a nyelvoktatás, a középfokú nyelvvizsga megszerzése az érettségiig.
 • Fakultatív órákon készítjük fel diákjainkat az egyetemi felvételikre.

Közéletre nevelés 

Felelős, együttműködő, a társadalom és a kor problémáira választ, megoldást kereső magyar polgár

 • Hisszük, hogy az embert a közéletre is nevelni kell.
 • A nevelés során a közéleti értékek megismertetése, megértetése és szabad elfogadtatása ezért elengedhetetlen. A közért való felelősség kötelez a közügyek iránti érdeklődésre, mások álláspontjának megismerésére és mérlegelésére. Lehetőleg fiatal korban rá kell jönnie az embernek arra, hogy nem természetellenes, ha mások véleménye különbözik az övétől. Ez a véleménykülönbség hasznot hozó lehet mind a köz, mind az egyén szempontjából.
 • Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink az iskolapadból kikerülve társadalmi kérdések iránt érzékeny, nyitott polgárai legyenek Magyarországnak és Európának, és a közéletben lehetőségeikhez mérten aktív és felelős szerepet vállaljanak.
 • Kiemelten fontosnak tartjuk az együttműködési képesség, az empátia készség fejlesztését, a közösségépítést; a munka, az erőfeszítés és az általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülését, valamint a teljes ember számára nélkülözhetetlen kezdeményezőkészség, önállóság, a személyiség maximális tisztelete, egészséges versenyszellem kialakítását.

Szociális érzékenység

A család után az iskola a legfőbb helye a szocializációnak
Interetnikus projekt - Szeretetszolgálat - Környezettudatos nevelés
 • Célunk, hogy iskolánkból olyan diákok kerüljenek ki, akik a társadalom problémáira nyitottak, azokra aktívan reflektálni képesek.
 • Külön figyelmet szentelünk a társadalmi nevelésnek, hisz a család után az iskola a legfőbb helye a szocializációnak. Tanítványainkból szolidáris, toleráns személyiségeket szeretnénk nevelni.
Sokoldalú közösségi és képzési programot kezdeményezünk, amely lehetővé teszi, hogy a diákok olyan hasznos társadalmi ismeretek birtokába jussanak, amelyek alkalmassá teszik őket a társadalomban való eligazodásra és aktív részvételre.
 • Gimnáziumunk a kezdetektől, 2000. tavasza óta vesz részt a Magyar Pax Romana szervezésében indult Interetnikus Tréningen. A program során három gimnázium roma, nem-roma diákjai vesznek részt. E program a roma kérdést nem a hagyományos módon, a roma közösségek életmódjavítása, képzése oldaláról közelíti meg, hanem elsősorban a befogadó közegre irányul, ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a társadalom a romák iránt nemcsak nyitott és toleráns, hanem szolidáris, elfogadó, segítő és együttműködő környezetté váljon.
 • Diákjaink számára a Szeretetszolgálat is lehetőséget ad a keresztény hit gyakorlati megélésére, valamint olyan értékek kibontakoztatására, mint a szeretet, a jóság, a becsületesség, az őszinteség, a szorgalom, az önzetlenség, a segítőkészség, a tolerancia és a felelősségérzet.
 • A környezetvédelem fontosságát, a környezettudatos gondolkodást mindennapjaink során is hangsúlyozzuk (szelektív hulladékgyűjtés, környezettan tantárgy, osztályprogramok).
Meggyőződésünk, hogy a Karolina Gimnázium a magyar jövő formálásának fontos műhelye.

Gimnázium hírei

 • Bolyai Matematika Csapatverseny eredményei 2019.  október 25-én  hirdették ki  a megyei eredményeket:  5 Négy az egyben 5-letesen felk.: Horváth Tibor Kószó Ferenc Kurucz Lilla Mokcsay Dóra Tóth Marcell 157 pont 3 ...
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. nov. 5. 1:38
 • SÍTÁBOR A MAGAS - TÁTRÁBAN Csúcsszuper lesz!Jelentkezésre fel!SÍTÁBOR A MAGAS - TÁTRÁBANSZÁLLÁS - AGRO Hotel Kakaslomnic- Szobák: zuhanyozós, 2,3, 4 ágyas,- Ellátás: reggeli, meleg vacsora, ebédcsomagKÖLTSÉGEK- Diák: 180 € +15 000 Ft (szállás ...
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. nov. 4. 23:56
 • Programozás Hete Programozás Hete (Code Week) célja, hogy egy héten át a lehető legtöbb diák ismerkedjen meg a programozás alapjaival vagy tanuljon programozni magasabb szinteken. Az EU tagállamaiban bárki, így iskolák ...
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. okt. 28. 2:53
 • Erasmus Day Az elmúlt években több szegedi iskola is sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt működő Tempus Közalapítvány által meghirdetett Erasmus+ KA1 és KA2 mobilitási projektek megvalósítására. Magyarország 2018-ban ...
  Létrehozta: Mária Kisvárdainé Dusa, 2019. okt. 25. 3:27
 • Felvételi tájékoztatók 2020/21. tanévben indítandó képzések a Karolina GimnáziumbanA GIMNÁZIUM  OM AZONOSÍTÓJA: 040365Nyolc évfolyamos képzés:Tanulmányi terület belső kódja: 0001Négy évfolyamos képzés:Tanulmányi terület belső kódja: 0002A ...
  Létrehozta: Mária Kisvárdainé Dusa, 2019. okt. 24. 6:59
1 - 5 bejegyzés látható (összesen 86 van). További elemek »